top of page

Missie en Vissie

Wat ons beloof is

De Nederlandse School Israël is een professionele school met een kwalitatief hoogwaardig NTC programma dat beoogt de Nederlandse taal en cultuur een plaats te geven binnen de totale opvoeding van het kind. De Nederlandse school biedt onderwijs aan leerlingen van het primair onderwijs tussen 3 en 14 jaar.

De Nederlandse School moet leuk, interessant en belangrijk zijn. We streven ernaar om leerlingen een goede aansluiting te bieden op het Nederlandstalige onderwijs in Nederland. Ons onderwijs zou een belangrijke taak moeten krijgen als centrum in Israël van de Nederlandse (en Vlaamse) taal en cultuur.

Evenementen zoals deze geven vorm aan onze gemeenschap,
hier super belangrijk text over onze missie en vissie. 

De missie & visie van de school worden vertaald in de volgende doelstellingen:

 

Ervoor zorgen dat kinderen zich in een prettig en veilig schoolklimaat met orde en regelmaat optimaal kunnen ontwikkelen.

 

Het onderwijs afstemmen op de voortgang in ontwikkeling van kinderen en zodanig inrichten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken.

 

Wij gaan uit van gelijkwaardigheid van alle leerlingen en eerbiedigen iedere geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

 

Onderwijs op maat verzorgen en het onderwijs afstemmen op de leef- en belevingswereld van de kinderen.

 

Voldoen aan de Nederlandse kerndoelen, die aansluiten bij het onderwijs in Nederland.

 

Het juiste evenwicht vinden tussen effectiviteit en affectiviteit, bijvoorbeeld door het scheppen van de juiste sociale leeromgeving, waarin samen leren en leren van elkaar belangrijke componenten zijn.

 

Brede persoonlijkheidsvorming, waaronder het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten als aanpassingsvermogen, nieuwsgierigheid en zelfstandigheid.

 

Wij vragen u dan ook om de petitie te tekenen om dit alles te kunnen blijven organiseren.

bottom of page